Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Door inschrijving bij CrossFit Drunen fitness verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Bij minderjarigen (onder de 18 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. Crossfit Drunen en/of haar leiding en trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. Crossfit Drunen fitness en/of haar leiding en trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. De deelnemer zal Crossfit Drunen en/of haar leiding en trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1 maand of 1 jaar.
 3. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opzegt, wordt deze automatisch met één maand verlengd.
 4. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen schriftelijk worden ingediend.
 5. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of digitaal te gebeuren. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Huisregels

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de door Crossfit Drunen gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Crossfit Drunen en haar medewerkers gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de lidmaatschap kosten of teruggave.

Artikel 5 – Lessen

 1. Crossfit Drunen behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële of erkende feestdagen mag Crossfit Drunen de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 3. Crossfit Drunen behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van Crossfit Drunen te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Crossfit Drunen te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een trainer van Crossfit Drunen zal Crossfit Drunen geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 6 – Betalingstermijn / Incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door Crossfit Drunen eenmaal per jaar worden verhoogd ten gevolg van de inflatie.
 2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 7,50 per keer administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,-, zijn voor rekening van de deelnemer.
 5. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van de Crossfit Drunen heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij Crossfit Drunen .

Artikel 7 – Persoonsgegevens

 1. Crossfit Drunen verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Crossfit Drunen zijn opgenomen. Crossfit Drunen en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan Crossfit Drunen te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Crossfit Drunen kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Artikel 8 – Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Crossfit Drunen beoordeeld en beslist.
 2. Crossfit Drunen behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.